Hovedseksjon

Ullern for alle

Ullern for alle

Russetid er et tema som fikk stor plass i samfunnsdebatten våren 2022. Gjennom mediene har flere elever fra ulike skoler i landet fortalt om sine erfaringer med russetiden. Mange delte historier om ekskludering og utenforskap. På Ullern videregående skole ser vi også økende tendenser til en slik utvikling. Vi mener det viktig å snakke åpent og ærlig om denne problematikken, som vi er forpliktet til å gjøre noe med. Vi har startet dette arbeidet med å sende et brev til foreldre der vi informerer om bekymringene våre. Dette informasjonsbrevet er utgangspunktet for artikkel i VG 09.11.22 .

Se også debatt i NRK, Dagsnytt 18 (16.11.22, innslag 6)

I etterkant av brev og medieoppslag, har det kommet fram at mange skoler i Oslo har utfordringer med utenforskap og ekskludering i tilknytning til russetid. Vår rektor har dessuten fått svært mange henvendelser fra elever, foreldre og skolefolk i hele Norge, som mener det er på høy tid å ta opp dette problemet. 

Hva skjer på Ullern? 

Rektoren vår, andre i ledelsen og R-team har snakket med mange kloke ungdommer den siste tiden - og vil fortsette med det: "Gjennom dialog bygger vi felles forståelse og finner tiltak vi er sammen om. Bussjefer på alle trinn, tillitsvalgte elever og ledere for elevaktiviteter erkjenner utfordringer med ekskludering, og de viser vilje til å være aktive i å skape positiv endring"

Endring hos oss består åpenhet, klar kommunikasjon og felles forståelse. Vi er opptatt av relasjonsbygging og konkrete tiltak, særlig i midttimelunsjene, der vi har etablert flere aktiviteter for alle. Vi er også opptatt av å jobbe med sosialt fellesskap og samarbeid i fag. På denne skolen har vi stor tro alt som er bra hos oss, for vi har mange gode, kloke ungdommer og voksne i skolemiljøet på Ullern. 

Tidligere erfaringer

Som videregående skole er vi godt kjent med russ. Vi anerkjenner at russetiden er viktig for ungdommene våre, og vi forstår godt at avgangselevene ønsker å feire. Det har imidlertid ikke vært en utbredt russebuss-tradisjon på Ullern. De siste syv-åtte årene har rundt 15-20 prosent av elevene våre vært på buss. Russefokuset har i mindre grad foregått på skolen, fordi elever fra Ullern har vært på buss med elever fra andre skoler. Det har også vært aksept for alternative konsepter uten buss. I mellomtiden har vi også gjennomlevd en pandemi, med stor sosial avstand. Vi antar at mange har kommet ut av sosial trening og trygghet. Kohortinndelinger har trolig vært med å skape sterk gruppeidentitet. Dette kan også ha ført med seg utenforskap og utrygghet. Flere unge kan virke mer sosialt usikre og mindre robuste enn vi vanligvis ser på videregående. Å jobbe med skolemiljø og fellesskap har vært utfordrende, men er desto viktigere nå. 

 

Utenforskap

Denne høsten ser vi at vg1-elever etablerer busskonsepter tidligere enn før, og det er blitt et sterkere russebuss- og russetidsfokus. Vi bekymrer oss for hvordan elever låser seg i bestemte grupperinger tidlig på Vg1. Vi ser at også eldre elever sine holdninger og handlinger virker inn.

Tendenser til sterk, negativ sosial kontroll og tydelig utenforskap er kjernen i den ukulturen vi ser. Det har ført til hierarkier og uskrevne regler om hvem man kan være sammen med. Dette er ekstra synlig i lunsjpausene på skolen, med faste bordplasseringer og klar utestengelse av andre. Mange av historiene elevene forteller er hjerteskjærende. Slik atferd er avgjort i strid med elevenes lovfestede rett til et godt og trygt skolemiljø. Dette står i klartekst i Opplæringsloven §9A og er grunnmuren for alt arbeid med det sosiale fellesskapet på skolen. Det er oppdraget vårt som skole. Når vi ser endringer i skolemiljøet, er det vår plikt å være ærlige om det vi ser og gjøre noe med det. Ekskluderende adferd er også i strid med de verdiene skolen vår står for. 

Sosial læring

Som skole har vi et bredt samfunnsmandat. Vi skal hjelpe elevene med å tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanser, men vi skal også bidra til at de utvikler holdninger og verdier. På Ullern har vi vært ekstra opptatt av å bygge godt skolemiljø. Vi ser faglig og sosial læring i sammenheng. Læring og samarbeid skjer best i trygge klasserom. Det vil si at det er lettere å lære når du er trygg på folk rundt deg. Å bygge opp relasjoner tar ofte tid, og derfor har vi vektlagt sosial lagbygging i oppstart av skoleåret. Vi har kalt det "Vennskap før kunnskap". Etter pandemien ser vi klare endringer i hvordan ungdom orienterer seg. Å finne plassen og venneflokken sin er naturlig, men det er ugreit når dette skjer på måter som fører til at medelever ikke har det trygt og godt i skolemiljøet. Da må vi ta grep og gjøre noe. 

Skolen har satt inn og er involvert i flere tiltak for å endre på situasjonen: 

1.     Informasjon til foresatte 
Vi har gått aktivt ut for å informere foresatte, både gjennom temakvelder og møter med foreldre om skolemiljø og endringer i ungdomskulturen. Foreldrelaget på Ullern er involvert. Vi har også delt bekymringene våre med alle foresatte i et eget brev. Vi ønsker åpenhet rundt tidlig russetid og er ikke redde for å synliggjøre hva vi gjør og hvorfor. (VG-sak 09.11.22) 
 

2.     Samarbeid med elever 
Vi har mange kloke og empatiske ungdommer på skolen vår. Vi har også mange viktige medspillere blant ansatte og foresatte. Når vi går sammen, er målet å endre og gjenopprette det gode skolemiljøet alle har rett til å ha. Det planlegges elevrådsseminar for å jobbe videre med skolemiljø og fellesskap. Elevstyret har en helt spesiell rolle og et stort engasjement. Vi vil berømme de reflekterte ungdommene vi samarbeider med i Elevstyret. Dette er et godt samarbeid. Elevene gir konkrete råd om endringer vi bør gjøre, enten det er plassering av bord i kantinen eller andre tiltak. Miljøarbeidere, rådgivere og ledere er også involvert her.  
 

3.     Økning av aktivitetsmulighetsmuligheter i lange lunsjpauser 
Vi har flere voksne med i fellesarealene og kantineområdet i tiden framover. Elever og voksne er delaktige i flere aktiviteter på alternative arenaer og møteplasser. Å være sammen på skolen skal gi trygghet, men handler også om å ha rom for flere enn den faste flokken, på den faste plassen. I timene må alle trene på å kunne samarbeide med andre. I pausene må flere øve seg bli kjent med andre enn de kjenner fra før. Det skjer lettere gjennom noe vi gjør sammen, som en del av sosial læring i skolemiljøet. 
 

4.    Prosjektgruppe i regi av Utdanningsetaten 
Noen av de samme russetendensene som er beskrevet over er blitt et problem for hele Osloskolen. Det er satt ned en prosjektgruppe som jobber med en mer inkluderende avgangsmarkering for elevene på alle skoler i Oslo. Gruppen består av elever, rektorer og foresatte fra ulike videregående skoler i byen. Målet er å lage en handlingsplan. Oslo og fire kommuner i Viken skal ha felles strategiseminar nå i november. Ullern har tatt initiativ til nettverk med andre skoler, som har liknende utfordringer. Vi har tro på dette nettverkssamarbeidet. 

 
Vi ønsker til slutt å være helt klare i vårt standpunkt:  
 
Vi er én skole, og vi vil fortsette å jobbe aktivt for alt som kan fremme trygghet og tilhørighet til skolen vår. Vi kommer til å jobbe aktivt imot alt som kan bidra til å skape utrygghet og utenforskap. Russefokuset slik vi ser det nå, har et strukturelt preg som setter utenforskap i system. Det kan vi ikke godta.