Hovedseksjon

Vurdering for læring

Eleven som ressurs

VURDERING FOR LÆRING SOM SATSNINGSOMRÅDE

På Ullern har vi lange og dype tradisjoner som en lærende organisasjon. Dette er det viktig å beholde, men også videreutvikle innenfor en stadig voksende virksomhet. Å være tett på i alle ledd (leder-lærer-elev) har vært og er en viktig suksessfaktor.

PEDAGOGISK UTVIKLINGSARBEID

Vår profesjonsutvikling har fokus på kollektiv læring, både med tanke på lærernes og elevenes læring. Vi fokuserer på elevene som ressurs for egen læring og lærerne som ressurs for profesjonsutvikling. Dette medfører praksisendringer, som inkluderer hele personalet. 

TILTAK OG STATUS

Med innføring av ukentlig pedagogisk utviklingstid (PUT) innenfor alle fagseksjoner, har vi styrket en viktig kollektiv, mer fagspesifikk læringsarena ved skolen. Vi har etablert tydeligere rammer for samarbeidet her, som innebærer mer systematisk arbeid og tettere oppfølging av fagledere, Faglederne har ansvar for å lede møtetiden i tråd med framdriftsplan, som er godkjent av ledelsen. Planen utgår fra skolens satsningsområder og hva lærerne sammen ser som viktige utviklingsområder. 

Skolen har tre satsningsområder i et langtidsperspektiv (2015-2020):

  • Samarbeid
  • Vurdering for læring (VFL), med vekt på eleven som ressurs
  • Digital kompetanse

Disse legger føringer for bruken av læringsarenaer på Ullern. Parallelt har vi i tråd med dette også spisset innholdet for den ukentlig samarbeidstiden, der hele personalet er samlet. Gjennom skoleåret har vi blant annet lest og diskutert innholdet i boka "Feedback i skolen". Dette arbeidet har foregått i tverrfaglige grupper, der lederne også har deltatt. Vi har i tillegg hentet inn eksterne ressurser til denne arenaen, for å styrke den kollektive forståelsen, gi forskningsbasert referanseramme og bidra til å tydeliggjøre hva vi legger i profesjonsutvikling. På personalseminaret "Blikk for læring" delte de ansatte konkrete erfaringer knyttet til både egen og kollektiv læring.

Ut over dette har vi kollektivt jobbet med et nettbasert kurs (MOOC) om Vurdering for læring (VFL 2.1). Vi har skapt tettere kopling mellom innholdet i samarbeidstiden, det pedagogiske utviklingsmøtene (PUT) på seksjonsnivå og ulike faglag. Målet er å forske på egen praksis, enten det gjelder ulike varianter av feedback, elevinvolvering og en bærekraftig vurderingskultur. Som ledd i arbeidet med økt dybdelæring har vi lagt særlig vekt på kvalitet i tilbakemeldingene elevene får i læringsarbeidet sitt.

ERFARINGER SÅ LANGT

A) Praksisendring

Lærerne er i større grad bevisste på å bruke eleven som ressurs. Det gir praksisendring i klasserommene våre. Hvordan vet vi det? Alle lærerne har, i større eller mindre grad, prøvd ut ulike måter å nyttiggjøre seg eleven som ressurs i undervisningen. Ledelsen hører og observerer at fokuset har betydning for elevenes læring. Vi har hyppige formelle og uformelle samtaler/møter med fagledere, lærere og elever. Dessuten viser Elevundersøkelsen og elevevaluering av undervisning framgang i vurderingspraksis og elevmedvirkning. dette er særlig tydelig høsten 2018, der vi har vektlagt tilbakemeldingskvalitet og elevinvolvering i større grad. Vi deler med hverandre gjennom faste runder med "framsyninger", som går på omgang mellom fagseksjonene. Her kan vi for eksempel dele erfaringer med kameratvurdering, elevaktiv, problembasert læring og teknologi som bidrar til økt dialog. Det er utrolig lærerikt og inspirerende!

Videre ser vi en økt positivitet til kollegaveiledning/forskning på egen praksis. Stadig flere lærere tar initiativ til kollegaobservasjon av undervisning, og her ser vi behov for å systematisere og legge mer til rette for samarbeid. På Ullern har vi et korps av veiledere, som en avdelingsleder har hovedansvar for. Dette fungerer som ledelsens "forlengede arm" i observasjon og oppfølging av våre medarbeidere.

Fra høsten 2018 har to digitale veilederressurser bidratt til å skape større mangfold i undervisningen. De digitale veilederne prøver ut og implementerer nye måter å drive god undervisning på. Lærerne prøver ut ulike varianter av ny teknologi for å fremme elevaktiv læring og økt interaksjon mellom lærer og elev.  

B) Tydeliggjøring

Vi vil at alle på Ullern skal være klar over skolens satsninger og hovedlinjer i arbeid med profesjonsutvikling. Vi er opptatt av å stadig tydeliggjøre hva vi har gjort, hvor vi er på veien og hvor vi skal sammen. Et eksempel på praksisendring viser seg i økt bruk av egenvurdering, som ledd i å bevisstgjøre eleven i egen læring.

C) Langsiktig prosess

Generelt er vi opptatt av å tenke prosessorientert om profesjonalisering og endring. Det innebærer å være åpen for at mål må justeres, etter hvert som vi får ny kunnskap. Vi har lært at det er klokt å ta noen steg tilbake, lytte og gjøre tilpasninger.  Å arbeide med vurdering for læring er en kontinuerlig prosess, som foregår over tid.

 

(Oppdatert 04.01.19)