Hovedseksjon

Tilrettelagt avdeling (TL)

To gode venner selger kaker på TL sitt julemarked

Vi er veldig glade i TL-elevene våre! Flere elever har lettere psykisk utviklingshemming. Noen elever er gråsone-elever, har og/ eller ADHD, autismespekterforstyrrelser og Downs syndrom. Alle elever har generelle lærevansker. Elevene preges for det meste av god skolemotivasjon, og det er sjelden at elevene slutter. Det tilrettelagte tilbudet organiseres i små grupper med lærer og assistent og det ligger godt til rette for individuell opplæring og støtte. 

       Veldig gode venner!    

Tilrettelagt opplæring (TL)

Tilbudet til denne elevgruppen profileres med arbeidslivstrening. I tillegg har avdelingen fokus på elevenes fremtidige boligsituasjon samt at elevene har mulighet for en meningsfylt fritid. I dette inngår sosial kompetanse og grunnleggende ferdigheter som trenes i tillegg til den spesifikk arbeidslivstreningen. De tradisjonelle hospiteringsplassene finnes i skolebygget vårt, der vi er samlokalisert med ulike aktører. Vi trener på kjøp og salg, rengjøring, kontoroppgaver og mye mer. 

Det aller triveligste er bakeriet vårt, som lager Ullernbollen, kanelsnurrer, pizzasnurrer og rundstykker. Dette selger vi to ganger i uken, og det er kjempepopulært! 

Hvert år har vi julemarked og vårmarked for alle på skolen. Der selger vi jule- og påskepynt, kort, tennbriketter, fuglekasser, planter, for å nevne noe. 

Vurdering

Vurdering er knyttet til skjønnsmessige evalueringer av målene i IOP. Avdelingen benytter i liten grad standardisert kartlegging. Årsplanen initierer strategiske grep innenfor spesialundervisning og tilpasset opplæring, kompetanseheving av hele personalet i tydelig klasseledelse og nøkkelpersoner i håndtering av elever med ulike former for problematferd.

Undervisning

Undervisningens innhold, undervisningsprosessen og innlæringsmålene i de individuelle opplæringsplanene skal fastsettes ut fra elevenes læreforutsetninger, interesser, behov og ønsker. IOP-er for de enkelte undervisningsbolkene skal utarbeides i samarbeid med eleven og foreldre/foresatte. Innlæringsmålene i de individuelle opplæringsplanene (IOP) er forankret i Læreplanen Generell Del, i Læreplan for Grunnskolen og i læreplaner for yrkesfag i den videregående skolen. Hjelp til selvhjelp står sentralt. Målene kan være delmål og omformulert i forhold til fagplanene, tilpasset den enkelte elev. Allmennfagene er en del av innholdet og retter seg mot dette målet.

Varierte arbeidsoppgaver

Tilbudet gjelder normalt for tre år. Undervisningen skjer i klasserom. TL har etablert ungdomsbedrift og i dag utføres som nevnt arbeidsoppgaver på flere av skolens områder: pakking og levering av fruktkurver, betjening av skolens materiallager, varierte oppgaver for teknisk avdeling (vaktmestertjenester) og mer. Vi er inne i en aktiv utviklingsfase. Når forholdene kan legges til rette, vil enkeltelever i perioder, kunne hospitere ved andre linjer/avdelinger på skolen. De kan også hospitere i VTA-bedrifter (bedrifter med varig tilrettelagt arbeid). Ved slutten av det tredje året vil PP-tjenesten foreta en evaluering av elevens utvikling. Sammen med en uttalelse fra skolen vil denne legges til grunn for om eleven bør gis tilbud om et fjerde år ved skolen.

Målet for undervisningen

er at elevene etter endt skolegang skal være mest mulig selvstendige. De skal kunne bo i egen bolig, delta aktivt i arbeidslivet i en bedrift med varig tilrettelagt arbeid eller i annet arbeidsforhold, ha en meningsfylt og aktiv fritid og fungere best mulig i sosiale sammenhenger. De skal ha minst mulig behov for assistanse og tilsyn.

Se filmen og brosjyren om oss på TL!

Vi har laget informasjon om hvordan det er å gå på Ullern videregående skole, en skole inne i Innovasjonsparken OCCI.  

Velkommen til oss på TL  (oppdatert 07.01.21)

Sjekk brosjyren om TL

Les mer: Skoleåret 2019-20 ble veldig fint, men annerledes enn vi trodde!  

Vi trives på TL!

Vi trives på TL!

 

TL er topp!

 

Vi trives på TL!

Vi trives på TL!

Vi trives på TL!

Vi trives på TL!

Portrettserie: Jon Zickfeldt