Timeplan i januar

Alt blir bra - i 2021

I uke 1 og 2, dvs. mandag 4. til fredag 15. januar, følger vi den midlertidige timeplanen vi kjenner fra vi gikk over på "rødt nivå". Uke 1 er blå, uke 2 er gul. Etter drøftinger med tillitsvalgte lærere og Elevstyret har vi besluttet å gå tilbake til opprinnelig timeplan og romplan fra og med mandag 18. januar.

Fra 18.januar planlegger vi å dele klassene på Studiespesialisering (ST, inkludert Forskerlinje) og Medier og kommunikasjon (MK) i to. Så lenge vi fortsatt er på "rødt" vil de to gruppene i hver klasse veksle på hvem som er på skolen. En gruppe er fysisk på skolen og den andre har hjemmeskole en uke av gangen. En slik modell har mange videregående skoler i Oslo hatt i perioden med "rødt nivå".

Elektrofag (EL) og Helsefagarbeider (HO) med studiekompetanse følger som resten av skolen midlertidig timeplan i uke 1. EL-elevene møter på skolen hver dag som før. Fra og med 11. januar går alle klassene på EL og HO tilbake til sin opprinnelige timeplan, som vi kjenner fra august og fram til vi "gikk på rødt". Siden klassene her er mindre og i faste kohorter, møter elevene både på EL og HO på skolen hver dag fra uke 2.

Uke 3 og 4 er begge blå, uke 5 og 6 gule, dette for å sikre elevene samme antall timer på skolen

Nærmere bakgrunn for beslutning: Elevene har sterke ønsker om undervisning i flere fag på skolen. Lærere erfarer at det er utfordrende å veksle mellom to klasserom når det er vanlig undervisning. På Ullern har vi dessuten hatt svært lite smitte i perioden med "rødt nivå". Vi mener derfor også ut fra helsemessige årsaker å kunne begrunne at vi i litt større grad blander klasser og har mer undervisning i programfag på skolen. Fordi vi i januar trolig fortsatt er på "rødt", ser vi likevel behov for å fortsatt ha et redusert antall elever på skolen.

Apotekteknikk på Vg3 har skole som vanlig på Ullern også etter jul.

 

Mer om todeling av klassene på ST og MK:
Gruppe 2 starter med fysisk undervisning på Ullern i uke 3, og gruppe 1 har da hjemmeundervisning hele uken. I uke 4 skifter de slik at gruppe 2 er hjemme og gruppe 1 på skolen.

-          1ST og 1MK: Klassene deles i to, med 16 elever i hver gruppe (1 og 2). Vi setter sammen gruppene ut fra hvem som bør jobbe sammen, ikke alfabetisk inndeling. Siden klassene i store trekk har timer sammen i fellesfag, ser vi det hensiktsmessig å dele på denne måten her.

-          Vg2 og Vg3 (både ST og MK): Når elevene fordeler seg ulikt avhengig av hvilke programfag de har på tvers av klasser, finner vi ingen løsning som sikrer helt jevn fordeling, men vi har simulert at A-J (= gruppe 1) og K-Å (=gruppe 2) vil være beste alternativ.

-          Unntak for 3STA: Klassen deles midt på etter alfabetet (for å unngå for stor forskjell i størrelse på gruppe 1 og 2). Kontaktlærere gir nærmere informasjon om hvem som er i gruppe 1 og 2.

Vi vil ha en slik todeling for ST og MK til vi er over på "gult nivå" igjen og alle kan følge vanlig timeplan på skolen.

Studiespesialisering (inkludert Forskerlinje) & Medier og kommunikasjon

Uke 1og 2

Uke 3 og 5

Uke 4 og 6

Midlertidig timeplan på "rødt nivå" som før jul. Veksling mellom hvilke klasser som har fysisk og digital skole

Gruppe 2 er på skolen

Gruppe 1 er hjemme

Gruppe 2 er hjemme

Gruppe 1 er på skolen

 

Helsefagarbeider med studiekompetanse

Uke 1og 2

Uke 3 og 5

Uke 4 og 6

Midlertidig timeplan på "rødt nivå" som før jul. Veksling mellom hvilke klasser som har fysisk og digital skole

Opprinnelig timeplan. På skolen hver dag som vanlig

Opprinnelig timeplan. På skolen hver dag som vanlig

 

Elektrofag, Apotekteknikk og Tilrettelagt-avdeling

Uke 1og 2

Uke 3 og 5

Uke 4 og 6

Midlertidig timeplan på "rødt nivå" som før jul, men alle har skole på Ullern som vanlig hver dag

Opprinnelig timeplan. På skolen hver dag som vanlig

Opprinnelig timeplan. På skolen hver dag som vanlig